Headerfoto Deelnamevoorwaarden Papieren zak Avifauna

Deelnamevoorwaarden

Hieronder de deelnamevoorwaarden van Green Key

Artikel 1. Aanmelding voor keuring

1. Voor de criteria die gelden voor de drie niveaus van de Green Key klikt u hier.
2. De ondernemer voert de noodzakelijke maatregelen uit of investeert in de noodzakelijke voorzieningen, zodat het bedrijf waarvoor een keuring wordt aangevraagd voldoet aan de normen (voor brons, zilver of goud) van de Green Key van het betreffende jaar.
3. Aanmeldingsformulier voor deelname Green Key:
a. Als de ondernemer in het bezit wil komen van de Green Key, kan de ondernemer zich aanmelden via het aanmeldformulier
4. De aanmelding voor keuring geldt alleen voor bedrijven die nog niet in het bezit zijn van de Green Key en is geldig tot wederopzegging. Bedrijven met een Green Key hoeven zich niet elk jaar aan te melden. De Keurmeester neemt contact op voor het maken van de afspraak voor de fysieke keuring.
5. na aanmelding en bevestiging ontvangt u een factuur voor het entreegeld

Artikel 2. Betaling/deelnamekosten

1. De betaling van de deelnamekosten dient te geschieden vóórdat de keuring plaatsvindt. De betaling voor het logo is inbegrepen in het startpakket/entreegeld (zie deelnamekosten).
2. Voor de jaarlijkse deelname ontvangt de ondernemer aan het begin van het kalenderjaar een rekening met de deelnamekosten die daarvoor gelden. Voor nieuwe deelnemers geldt dat de factuur voor de deelnamekosten wordt verzonden vlak voor/na de 1e keuring.

Artikel 3. Afspraak keuring

1. Na ontvangst van de aanmelding voor deelname aan Green Key, maakt de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (St. KMVK) een afspraak met de ondernemer op welke datum de keuring voor Green Key zal plaatsvinden. De keuring zal pas plaatsvinden na overleg en nadat de betaling voor de keuring ontvangen is.
2. Voor houders van Green Key geldt dat zij  bericht ontvangen wanneer de fysieke keuring  (op locatie) zal plaatsvinden.

Artikel 4. Keuring

1. Een keurmeester zal op het bedrijf nagaan of het bedrijf daadwerkelijk voldoet aan de normen van Green Key.
2. De ondernemer bereidt de keuring voor door een doe-het-zelfkeuring aan te maken in Mijn Green Key. Dit is tevens een checklist
3. Op de afgesproken datum zal de keuring uitgevoerd worden. De keuringsafspraak kan kosteloos verzet worden binnen de termijn van uiterlijk 10 werkdagen voorafgaande aan de datum van de keuring. Bij annulering binnen 10 werkdagen wordt er een bedrag van €180 in rekening gebracht.
4. De keuring vindt ieder jaar plaats. Na twee achtereenvolgende jaren * te zijn gekeurd en indien de ondernemer in het derde jaar niet wenst dat het niveau van de Green Key verandert, zal de keuring om het jaar plaatsvinden. In het tussenliggende jaar dient men wel het kengetallenregistratiesysteem bij te werken in Mijn Green Key.

 * voor B&B, restaurants/strandpaviljoens, minicamping en natuurkampeerterreinen geldt een termijn van 3 jaar

Artikel 5. Resultaat van de keuring

1. Binnen 14 werkdagen na de keuring, ontvangt het bedrijf, bij een positief resultaat een bevestiging van de keuringsuitslag.
Het aantal benodigde voor de niveau's zijn opgenomen in de handleidingen. Een ondernemer kan dispensatie aanvragen voor een norm. Heeft een ondernemer twee dispensaties aangevraagd, dan kan er geen Green Key goud certificatie volgen (ondanks voldoende optionele punten).
2. indien een keuring niet tot een positief resultaat heeft geleid volgen herstelacties Bij een negatief resultaat van de keuring zal de Stichting KMVK een schriftelijk onderbouwd besluit afgeven, gebaseerd op de argumenten van de keuringsinstantie.
3. Bij een negatief resultaat van de keuring staan de volgende mogelijkheden open voor de ondernemer:
a. De ondernemer treft alsnog maatregelen om te voldoen aan de normen van de Green Key (brons, zilver
of goud). Afhankelijk van het aantal herstelwerkzaamheden kan eventueel een herkeuring plaats vinden, zie artikel 7b.
b Indien de ondernemer het niet eens is met de beslissing, kan de ondernemer bezwaar aantekenen.

Artikel 6. Uitreiking Green Key

Bij een positief resultaat van de keuring (en na betaling) zal het certificaat van de Green Key aan de ondernemer worden verleend. De ondernemer zal door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit op de hoogte worden gesteld op welke manier de uitreiking zal plaatsvinden. Mogelijkheden zijn: landelijke of provinciale uitreiking, persoonlijke aflevering, levering per post.

Artikel 7a . Tijdsbesteding Keuring

Elke keuring heeft een maximaal tijdsbeslag. Een eerste keuring duurt altijd één uur langer. Indien van te voren door het te keuren bedrijf een Doe-het-zelf keuring is aangemaakt in “mijn Green Key” en de bij behorende documenten op de juiste plaats zijn ge-upload, dan is er voldoende tijd voor keuring en advies.  Deelnemer draagt derhalve zorg voor een goede voorbereiding en zorgt ervoor dat minimaal drie dagen voorafgaande aan de keuring de documenten in “mijn Green Key” up to date zijn. De keurmeester kan dan ‘op afstand’  al documenten doornemen. Mocht tijdens de keuring blijken dat de voorbereiding onvoldoende is, kan ter plaatse in overleg de keuring omgezet worden in een proefkeuring waarbij de keurmeester het te certificeren bedrijf van advies voorziet ter voorbereiding op een volgende definitieve keuring.

Artikel 7b. Maximum herstelacties

Als er tijdens een keuring te veel herstelpunten zijn op essentiële verplichte normen, dient een herkeuring (tegen meerprijs) op locatie te geschieden. Het gaat dan om 25% of meer van essentiële verplichte normen die niet voldoende voorbereid en uitgewerkt zijn. Wanneer de waterdoorstroom van douches en/of kranen en/of de verlichting niet voldoet, dan dient er ook een herkeuring plaats te vinden. De kosten voor een herkeuring zijn minimaal € 155,00. Voor optionele normen mag geen herkeuring op locatie worden uitgeschreven. Indien men optionele herstelpunten die alleen ter plaatste gecontroleerd kunnen worden toch gehonoreerd wil zien, dient de keurmeester voor die acties tegen een meerprijs terug te komen op de locatie, om te zien of deze ook op de locatie zijn uitgevoerd. Deze meerprijs is afhankelijk van tijdsbesteding voor keuring van optionele opties (uurprijs € 90,00, km tarief € 0,37)

Artikel 7c. Termijn herstelwerkzaamheden.

Voor herstelacties staat een termijn van 4-8 weken (afhankelijk van de zwaarte van de herstelwerkzaamheden). Indien de herstelacties niet binnen deze termijn worden aangeleverd volgt afkeuring.  Indien herstelwerkzaamheden niet worden uitgevoerd treedt  artikel 9 in werking.

Artikel 8. Op eigen initiatief
1. Indien de ondernemer niet meer wenst deel te nemen aan de Green Key en de daarmee samenhangende jaarlijkse keuringen, dient de ondernemer vóór 1 oktober schriftelijk op te zeggen bij de Stichting KMVK  voor het daaropvolgende kalenderjaar.

2. Indien de ondernemer niet tijdig opzegt, worden de jaarlijkse deelnamekosten in rekening gebracht.

Artikel 9. Niet meer voldoen aan de normen van de Green Key
Indien blijkt dat het bedrijf niet (meer) voldoet aan de dan geldende normen van de Green Key, behoudt de Stichting KMVK het recht om deelname aan en alle overige activiteiten rondom de Green Key voor het desbetreffende bedrijf te beëindigen.

Artikel 10. Wanbetaling
Indien het bedrijf niet voldoet aan het betalen van de gemaakte kosten of openstaande facturen, behoudt de Stichting KMVK het recht om deelname aan en alle overige activiteiten rondom Green Key voor het desbetreffende bedrijf te beëindigen. Dit laat de verplichting alsnog te betalen onverlet.

 Artikel 11. Teruggave schild Green Key
1. Bij beëindiging van de deelname aan Green Key dient het schild met het Green Key logo erop uiterlijk één maand na afzegging bij de Stichting KMVK aanwezig te zijn. De kosten voor verzending zijn voor de ondernemer.

2. Indien de ondernemer niet voldoet aan het terugsturen van het bord met Green Key, is de Stichting KMVK gehouden het betreffende bord te laten ophalen. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de ondernemer.

3. Het bord met Green Key is en blijft te allen tijde eigendom van de Stichting KMVK.

Artikel 12. Beëindiging van alle promotieactiviteiten rondom de Green Key
1. Bij beëindiging van deelname aan Green Key dient de ondernemer ook het gebruik van het beeldmerk van  Green Key in alle, ook promotionele uitingen (denk hierbij aan bijvoorbeeld briefpapier, folders, advertenties, vermeldingen in gidsen, op websites etc.) te beëindigen en wel met ingang van het daaropvolgende kalenderjaar.

2. De Stichting KMVK zal een bevestiging van opzegging naar de ondernemer sturen.

3. De verplichting om openstaande facturen te betalen vervalt niet bij beëindiging van deelname aan Green Key.

Artikel 13. Boeteclausule
1. Bij het niet nakomen van de genoemde verplichtingen in artikel 11 en 12 is het bestuur van de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit gerechtigd, zonder daarbij in gebreke te stellen, een boete op te leggen van € 500,00 per overtreding.

Bezwaarprocedure artikel (14 t/m 16)

Artikel 14. Bezwaar aantekenen

1. De ondernemer kan bezwaar aantekenen bij de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit over een besluit/beslissing van de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit.
2. De Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit zal op een bezwaar schriftelijk reageren.

Artikel 15. Bezwaar aantekenen inzake beslissing keuring Green Key

1. Indien de ondernemer het niet eens is met de beslissing over de keuring van de Green Key, kan de ondernemer bezwaar aantekenen bij de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit.
2. Voordat een beslissing wordt genomen op het bezwaar, zal een afgevaardigde van de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit eerst overleggen met de ondernemer en laat, indien nodig, een herkeuring verrichten.
3. Indien een herkeuring zal plaatsvinden, gebeurt dit altijd door een andere controleur. De Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit zal daarom een tweede controleur vragen een second opinion te geven over het desbetreffende bedrijf.
4. Indien de ondernemer reeds in het bezit is van de Green Key van het voorafgaande jaar, mag het bestaande niveau van de Green Key worden aangehouden tot het tijdstip waarop op het bezwaar wordt beslist.

Artikel 16. Beslissing en betaling inzake herkeuring Green Key

1. De beslissing van de tweede controleur is bindend.
2. Bij een positief resultaat van de herkeuring:

a. zal de ondernemer de Green Key alsnog uitgereikt krijgen;
b. zullen de kosten voor de herkeuring voor rekening komen van het keuringsbureau; alleen in die gevallen dat tussentijds, tussen de eerste en tweede (her)keuring geen extra inspanningen op het bedrijf en/of door de ondernemer zijn verricht om alsnog te voldoen aan de normen van de Green Key; 
c. zullen kosten van de herkeuring voor rekening komen van de ondernemer, in die gevallen dat tussentijds, tussen de eerste en de tweede (her)keuring wel extra inspanningen op het bedrijf en/of door de ondernemer zijn verricht om alsnog te voldoen aan de normen van de Green Key.

3. Bij een negatief resultaat van de herkeuring:

a. en het nog niet in het bezit zijn van de Green Key, kan de ondernemer pas weer in aanmerking komen voor (keuring voor) de Green Key van het jaar daarop;
b. en het reeds in het bezit zijn van de Green Key van het voorgaande jaar, zal door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit besloten worden, op grond van het keuringsresultaat, of de Green Key in zijn geheel wordt teruggenomen of dat het niveau van de Green Key verlaagd zal worden (bijvoorbeeld van goud naar zilver of brons of van zilver naar brons). In het geval dat de Green Key in zijn geheel wordt teruggenomen, dient de ondernemer het bord met de Green Key naar de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit terug te sturen; 
c. zullen kosten van de herkeuring voor rekening komen van de ondernemer. Het eventueel terugsturen van het bord met de Green Key aan de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit is mede voor rekening van de ondernemer.